Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Het functioneren van commissarissen | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Het functioneren van commissarissen

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Raden van commissarissen houden toezicht op het bestuur van organisaties en spelen een belangrijke rol in de governance van organisaties. Ondanks dat het functioneren van commissarissen een belangrijk onderwerp in governance onderzoek is, slagen onderzoekers er vaak niet in belangrijke inzichten vanuit de praktijk bloot te leggen. Een belangrijke reden hiervoor is simpelweg dat er vaak geen toegang is tot onderzoeksgegevens die direct betrekking hebben op het functioneren van commissarissen. Het Nationaal Register heeft de Rijksuniversiteit Groningen daarom gevraagd op een gestructureerde manier onderzoek te doen onder een grote groep van commissarissen naar de factoren die een belangrijke rol spelen bij het functioneren van commissarissen.

Om dit te onderzoeken hebben we enerzijds gebruik gemaakt van inzichten van direct betrokkenen bij de benoeming van commissarissen, anderzijds worden de verzamelde gegevens op een gestructureerde manier geanalyseerd om generieke conclusies te kunnen trekken. Gebruik makende van medewerking van ongeveer 350 commissarissen en bestuurders hebben we belangrijke inzichten die in de praktijk leven naar voren gehaald en getoetst of deze inzichten generiek van toepassing zijn.

Er kwamen een drietal inzichten naar voren, inzichten die in strijd lijken te zijn met de geldende inzichten op het gebied van goed bestuur. Ten eerste, zoals gezegd is een belangrijke rol van commissarissen het houden van toezicht op het bestuur. Echter een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat niet de toezichthoudende rol, maar met name de adviesfunctie van commissarissen van belang is voor het effectief kunnen functioneren als commissaris. De meest effectieve commissaris is niet een commissaris die continu toezicht houdt, maar juist een commissaris die optreedt als klankbord voor het bestuur. Ten tweede, wordt doorgaans aangenomen dat bestuurders geen invloed dienen te hebben op de benoeming van commissarissen. Uit het uitgevoerde onderzoek en de uitgvoerde interviews blijkt echter dat naarmate de bestuursvoorzitter meer invloed heeft op de benoeming van een commissaris, hoe beter deze commissaris in staat is als effectief klankbord en als kritische toezichthouder op te kunnen treden. De samenwerkingsrelatie en vertrouwensband tussen bestuurders en commissarissen blijkt van cruciaal belang te zijn voor het functioneren van commissarissen. Dit in tegenstelling tot wat veel governance onderzoek en regelgeving doet vermoeden.

Tot slot, zagen we dat voordrachtscommissarissen die worden voorgedragen door specifieke belangengroepen, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad, een beperkte toegevoegde waarde hebben voor de raad van commissarissen. Een belangrijke reden die hiervoor in de interviews werd gegeven is dat commissarissen die worden benoemd op voordrachtsrecht doorgaans minder goed passen in het profiel van de ‘optimale’ commissaris, gegeven de samenstelling van de raad. Daardoor zijn deze commissarissen vaak minder goed in staat een toegevoegde waarde te leveren. Er dient expliciet te worden gezocht naar een kandidaat die zowel vanuit de complementariteit een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de raad van commissarissen, alsmede de goedkeuring draagt van de voordragende stakeholder. Het inschakelen van externe wervingsbureaus kan instrumenteel zijn hierbij.

Dennis Veltrop (d.veltrop@rug.nl)
Het volledige onderzoeksrapport ‘Bezint eer gij begint’ is via www.nationaalregister.nl te bestellen. Zie ook pagina 1, 9 en 12 van het Financieele Dagblad van maandag 19 november.

Foto: De raad van commissarissen van Vodafone (Bron: http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report10/governance/index.html)

Bookmark and Share